Home Regulamin Portalu VipTurystyka.pl

Regulamin Portalu VipTurystyka.pl

26 min read

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług serwisu www.vipturystyka.pl
 2. Podmiotem świadczącym usługi w ramach serwisu www.vipturystyka.pl, jest LTB Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod: 54-210), przy ulicy Kwiskiej 5/7, (dalej „Usługodawca”).
 3. Użytkownik usługi (dalej „Usługobiorca”) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Usługa serwisu www.vipturystyka.pl jest umową o zamieszczenie reklamy na serwisie www.vipturystyka.pl, dostępnego pod adresem www.vipturystyka.pl.
 5. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy, która zostaje zawarta przez Usługodawcę z Usługobiorcą.

II. Zasady współpracy

 1. Z usług serwisu www.vipturystyka.pl korzystać może każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – dalej „Usługobiorca).
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania bezbłędnych danych, wszelkie opisy powinny być sformułowane poprawnie gramatycznie i stylistycznie oraz z zachowaniem zasad ortografii.
 3. Wszelkie dane Usługobiorcy wprowadzone do serwisu www.vipturystyka.pl stanowią integralną część bazy noclegowej www.vipturystyka.pl oraz pozostają do dyspozycji tylko i wyłącznie firmy zarządzającej serwisem.
 4. Domyślny okres publikacji treści reklamy to 12 miesięcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi podejrzenie, że ich treść jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.
 6. Usługobiorca nie powinien umieszczać treści powodujących ewentualne szkody po stronie serwisu www.vipturystyka.pl
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej reklamy na serwisie www.vipturystyka.pl.
 8. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych oraz informacji promocyjnych.
 9. Dodanie wpisu reklamowego do katalogu obiektów www.vipturystyka.pl jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych Usługobiorcy do celów marketingowych przez LTB Sp. z o.o.
 10. Usługobiorca oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do znaków towarowych, treści reklamy, własności intelektualnej oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

III. Warunki zawarcia umowy

 1. Zawarcie umowy o zamieszczenie reklamy na serwisie www.vipturystyka.pl wymaga potwierdzenia ze strony Usługobiorcy. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest przesłanie wiadomości elektronicznej e-mail, fax zwrotny formularza zamówienia wraz z podpisem i pieczątką osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Usługobiorcy, wpłata należnej kwoty na konto Usługodawcy.
 2. Usługodawca umożliwia bezpłatne dodanie oferty bez żadnych zobowiązań wobec stron. Na okres próbny oferta może zostać dodana tylko jeden raz. W przypadku próby dodania obiektu na kolejny okres próbny, oferty będą usuwane.
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez LTB Sp. z o.o. jego danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług reklamowych, w tym celu umożliwienia wystawienia faktury VAT.
 4. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, po czym umowa zostaje automatycznie przedłużona na okres kolejnych 12 miesięcy.
 5. Usługobiorca ma prawo odstąpić od automatycznego przedłużenia umowy, jeśli przed upływem końca okresu publikacji prześle stosowną informację listem do Biura Obsługi Klienta serwisu www.vipturystyka.pl na adres ul. Kwiska 5/7 54- 210 Wrocław, wiadomością e-mail na adres kontakt@vipturystyka.pl bądź faxem na numer +48 1 333 38 89.

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Biura Obsługi Klienta www.vipturystyka.pl pocztą elektroniczną na adres kontakt@vipturystyka.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać numer referencyjny reklamowanej usługi oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

V. Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług i wykorzystania w nich danych osobowych użytkowników bez uprzedniego informowania.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Usługobiorcę.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług teleinformatycznych, w szczególności jakości i szybkości połączeń internetowych Usługobiorcy, osób pośrednich oraz użytkowników odwiedzających serwis www.vipturystyka.pl
 4. Akceptacja niniejszego regulaminu przez usługobiorcę jest równoznaczna z oświadczeniem: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Serwisu” oraz “Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną”. Usługobiorca może w każdej chwili dokonać zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych Serwisu.
 5. Usługodawca nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od niego np. klęski żywiołowe, awarie łącz telekomunikacyjnych i inne.

 

Regulamin Serwisu VipTurystyka.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług serwisu www.vipturystyka.pl
 2. Podmiotem świadczącym usługi w ramach serwisu www.vipturystyka.pl, jest LTB Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod: 54-210), przy ulicy Kwiskiej 5/7, (dalej „Usługodawca”).
 3. Użytkownik usługi (dalej „Usługobiorca”) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Usługa serwisu www.vipturystyka.pl jest umową o zamieszczenie reklamy na serwisie www.vipturystyka.pl, dostępnego pod adresem www.vipturystyka.pl.
 5. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy, która zostaje zawarta przez Usługodawcę z Usługobiorcą.

II. Zasady współpracy

 1. Z usług serwisu www.vipturystyka.pl korzystać może każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – dalej „Usługobiorca).
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania bezbłędnych danych, wszelkie opisy powinny być sformułowane poprawnie gramatycznie i stylistycznie oraz z zachowaniem zasad ortografii.
 3. Wszelkie dane Usługobiorcy wprowadzone do serwisu www.vipturystyka.pl stanowią integralną część bazy noclegowej www.vipturystyka.pl oraz pozostają do dyspozycji tylko i wyłącznie firmy zarządzającej serwisem.
 4. Domyślny okres publikacji treści reklamy to 12 miesięcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi podejrzenie, że ich treść jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.
 6. Usługobiorca nie powinien umieszczać treści powodujących ewentualne szkody po stronie serwisu www.vipturystyka.pl
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej reklamy na serwisie www.vipturystyka.pl.
 8. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych oraz informacji promocyjnych.
 9. Dodanie wpisu reklamowego do katalogu obiektów www.vipturystyka.pl jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych Usługobiorcy do celów marketingowych przez LTB Sp. z o.o.
 10. Usługobiorca oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do znaków towarowych, treści reklamy, własności intelektualnej oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

III. Warunki zawarcia umowy

 1. Zawarcie umowy o zamieszczenie reklamy na serwisie www.vipturystyka.pl wymaga potwierdzenia ze strony Usługobiorcy.
 2. Usługodawca umożliwia bezpłatne dodanie oferty na okres 3 miesięcy, bez żadnych zobowiązań wobec stron. Na okres próbny oferta może zostać dodana tylko jeden raz. W przypadku próby dodania obiektu na kolejny okres próbny, oferty bedą usuwane.
 3. Potwierdzeniem zawarcia umowy są :                                                                                                                                                                                 a) wiadomość elektroniczna e-mail potwierdzająca dane do publikacji oraz dane do faktury VAT z formularza zamówienia,                                             b) fax zwrotny formularza zamówienia wysłanego do Usługobiorcy wraz podpisem lub pieczątką osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Usługobiorcy,                                                                                                                                                                                                          c) wpłata należnej kwoty na konto Usługodawcy.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez LTB Sp. z o.o. jego danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług reklamowych, w tym celu umożliwienia wystawienia faktury VAT.
 5. Usługobiorca otrzyma fakturę VAT drogą elektroniczną na podany przez niego adres email w ciągu 24 godzin lub drogą pocztową w ciągu 5 dni roboczych od momentu zawarcia umowy.

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Biura Obsługi Klienta www.vipturystyka.pl pocztą elektroniczną na adres kontakt@vipturystyka.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać numer referencyjny reklamowanej usługi oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

V. Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług i wykorzystania w nich danych osobowych użytkowników bez uprzedniego informowania.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Usługobiorcę.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług teleinformatycznych, w szczególności jakości i szybkości połączeń internetowych Usługobiorcy, osób pośrednich oraz użytkowników odwiedzających serwis www.vipturystyka.pl
 4. Akceptacja niniejszego regulaminu przez usługobiorcę jest równoznaczna z oświadczeniem: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Serwisu” oraz “Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną”. Usługobiorca może w każdej chwili dokonać zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych Serwisu.
 5. Usługodawca ma prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników – aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych serwisu www.vipturystyka.pl.
 6. Usługodawca nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od niego np. klęski żywiołowe, awarie łącz telekomunikacyjnych i inne.

 

 

Regulamin Serwisu VipTurystyka.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług serwisu www.vipturystyka.pl
 2. Podmiotem świadczącym usługi w ramach serwisu www.vipturystyka.pl, jest LTB Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod: 54-210), przy ulicy Kwiskiej 5/7, (dalej „Usługodawca”).
 3. Użytkownik usługi (dalej „Usługobiorca”) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Usługa serwisu www.vipturystyka.pl jest umową o zamieszczenie reklamy na serwisie www.vipturystyka.pl, dostępnego pod adresem www.vipturystyka.pl.
 5. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy, która zostaje zawarta przez Usługodawcę z Usługobiorcą.

II. Zasady współpracy

 1. Z usług serwisu www.vipturystyka.pl korzystać może każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – dalej „Usługobiorca).
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania bezbłędnych danych, wszelkie opisy powinny być sformułowane poprawnie gramatycznie i stylistycznie oraz z zachowaniem zasad ortografii.
 3. Wszelkie dane Usługobiorcy wprowadzone do serwisu www.vipturystyka.pl stanowią integralną część bazy noclegowej www.vipturystyka.pl oraz pozostają do dyspozycji tylko i wyłącznie firmy zarządzającej serwisem.
 4. Domyślny okres publikacji treści reklamy to 12 miesięcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi podejrzenie, że ich treść jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.
 6. Usługobiorca nie powinien umieszczać treści powodujących ewentualne szkody po stronie serwisu www.vipturystyka.pl
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej reklamy na serwisie www.vipturystyka.pl.
 8. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych oraz informacji promocyjnych.
 9. Dodanie wpisu reklamowego do katalogu obiektów www.vipturystyka.pl jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych Usługobiorcy do celów marketingowych przez LTB Sp. z o.o.
 10. Usługobiorca oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do znaków towarowych, treści reklamy, własności intelektualnej oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

III. Warunki zawarcia umowy

 1. Zawarcie umowy o zamieszczenie reklamy na serwisie www.vipturystyka.pl wymaga potwierdzenia ze strony Usługobiorcy.
 2. Usługodawca umożliwia bezpłatne dodanie oferty na okres 3 miesięcy, bez żadnych zobowiązań wobec stron. Na okres próbny oferta może zostać dodana tylko jeden raz. W przypadku próby dodania obiektu na kolejny okres próbny, oferty bedą usuwane.
 3. Potwierdzeniem zawarcia umowy są :                                                                                                                                                                                 a) wiadomość elektroniczna e-mail potwierdzająca dane do publikacji oraz dane do faktury VAT z formularza zamówienia,                                             b) fax zwrotny formularza zamówienia wysłanego do Usługobiorcy wraz podpisem lub pieczątką osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Usługobiorcy,                                                                                                                                                                                                          c) wpłata należnej kwoty na konto Usługodawcy.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez LTB Sp. z o.o. jego danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług reklamowych, w tym celu umożliwienia wystawienia faktury VAT.
 5. Usługobiorca otrzyma fakturę VAT drogą elektroniczną na podany przez niego adres email w ciągu 24 godzin lub drogą pocztową w ciągu 5 dni roboczych od momentu zawarcia umowy.

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Biura Obsługi Klienta www.vipturystyka.pl pocztą elektroniczną na adres kontakt@vipturystyka.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać numer referencyjny reklamowanej usługi oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

V. Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług i wykorzystania w nich danych osobowych użytkowników bez uprzedniego informowania.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Usługobiorcę.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług teleinformatycznych, w szczególności jakości i szybkości połączeń internetowych Usługobiorcy, osób pośrednich oraz użytkowników odwiedzających serwis www.vipturystyka.pl
 4. Akceptacja niniejszego regulaminu przez usługobiorcę jest równoznaczna z oświadczeniem: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Serwisu” oraz “Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną”. Usługobiorca może w każdej chwili dokonać zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych Serwisu.
 5. Usługodawca ma prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników – aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych serwisu www.vipturystyka.pl.
 6. Usługodawca nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od niego np. klęski żywiołowe, awarie łącz telekomunikacyjnych i inne.

 

Więcej podobnych
Załąduj więcej z kategorii 

Sprawdź również

Ciekawe atrakcje w Gdyni i okolicy. Sprawdź co warto zobaczyć!

Udając się na tegoroczny urlop nad polskie morze, warto zahaczyć o Gdynię. Jest to wszak i…